Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Moduł kontroli biletów
Moduł kontroli biletów pozwala na:
arrow  monitorowanie liczby osób będących na stadionie (w systemie on-line) oraz stopnia za-     pełnienia poszczególnych trybun
arrow  określenie dostępu do wyznaczonych sektorów obiektu dla zdefiniowanych posiadaczy     biletów lub kart
arrow  pełną dokumentację ruchu osobowego na obiekcie (zapisanie w pamięcie serwera da-     ty i godziny wejścia dla każdego biletu, ewentualnie wyjścia klienta)
arrow  skierowanie ruchu osobowego do dedykowanych wejść i wyjść (wybrane grupy biletów     do wybranych grup kołowrotków) oraz całkowite blokowanie przejść przez kołowroty (lub     dla wybranych grup biletów)
arrow  obsługę chwilowych wyjść z sektorów
arrow  chwilowe wyłączenie systemu kołowrotków bez wstrzymywania sprzedaży biletów

System kontroli biletów dla stadionu piłkarskiego składa się z:
arrow  kołowrotów wysokich wraz z umieszczonymi w ich konstrukcji sprawdzarkami bile-     towymi, sygnalizatorami świetlnymi oraz kamerami systemu CCTV
arrow  kołowrotów niskich (w przypadku hal sportowych) wraz z zamontowanymi w ich     obudowie sprawdzarkami biletowymi
arrow  bramek uchylnych do obsługi osób niepełnosprawnych
arrow  sprawdzarek do kontroli biletów SPORTDATA, obsługujących różne formy biletów:     papierowe i plastikowe z kodem kreskowym 1D i 2D, papierowe i plastikowe z chipem     elektronicznym (MIFARE), dowody osobiste, bilety wygenerowane za pomocą nowych     form dystrybucji: print@home. Sprawdzarki weryfikują poprawność biletu, rozpoznają     bilety zniżkowe oraz sterują kołowrotem i odbierają sygnał zwrotny z kołowrota umożli-     wiający zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejścia kibica. Wyposażone są w     pamięć wewnętrzną na 10 000 rekordów, sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz     wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2x16 znaków
arrow  sygnalizatorów świetlnych do kołowrotów wysokich. Od strony wewnętrznej stadionu     w konstrukcji kołowrotów instalowane są sygnalizatory świetlne 4 kolorowe dla pra-     cowników ochrony. Ułatwiają one służbie ochrony sprawdzenie uprawnień do ulgi, a     także sygnalizują próby nieuprawnionych wejść na obiekt.
      Podstawowe komunikaty sygnalizatora:
        Światło zielone – bilet normalny poprawny,
        Światło zielone i żółte – bilet ulgowy poprawny,
        Światło zielone i niebieskie – bilet osoby poniżej 13 –go roku życia poprawny,
        Światło czerwone – bilet niepoprawny (nie należący do puli danej imprezy, czytany         powtórnie lub nieuprawniony do wejścia – tu dodatkowo informacja na wyświetlaczu         tekstowym dla kibica)
arrow  sprawdzarek informacyjnych - umieszczonych wewnątrz obiektu - służących do spraw-     dzenia numeru miejsca siedzącego i sektora, a w przypadku systemu płatności bez-     gotówkowych również do sprawdzenia salda na karcie kibica
arrow  terminali mobilnych do kontroli biletów – pełnią funkcję przenośnych punktów kontrol-     nych w rękach ochrony lub stewardów. Mogą być wykorzystywane jako mobilne spraw-     dzarki biletowe np. przy wejściu do sektora VIP. Po sczytaniu biletu na terminalu – na     panelu wyświetlają się informacje o bilecie – o jego poprawności, aktualności, upraw-     nieniach do zniżek, oraz informacje o numerze miejsca, rzędu i sektora, a także dane     osobowe kibica w przypadku biletów imiennych
arrow  sterowników grupowych z oprogramowaniem do kontroli biletów
arrow  serwera kontroli biletów

System kontroli biletów ma możliwość importowania danych z systemu dystrybucji biletów on-line lub poprzez plik wymiany, generowany każdorazowo przed imprezą.


Copyright 2011 © SPORTDATA | ARENA ON-LINE
Home |  O firmie  |  Realizacje  |  Pobierz  |  Kontakt